Flora og fauna på Feistein

Feistein er preget av værhard natur. Med Nordsjøen som nærmeste nabo må flora og fauna være tilpasset det tøffe miljøet for å overleve og trives.

Planter

Høgtvoksende planter vil få problem på vindhare plasser. enkelte planteslag kan til en viss grad tilpasse seg ved krypende vekst på vindutsatt vokseplass. Plantene på Feistein vil og måtte tåle stor variasjon i fuktighet. Fra høy fuktighet store deler av året, til uttrking av skrint jordsmonn på varme sommerdager. Likevel er det nok det høye saltinnholdet som er den største utfordringen for plantene på Feistein. Bare planteslag tilpassa kystmiljøet kan overleva saltet som blir tilført jorda når sjøen slår over holmen.

Strandnellik som blomstrer tidlig på sommeren er kanskje den mest iøyenfallende og best tilpassa blomsterplanten på Feisten. Dyp pælerot, tykke læraktige blad og høy salttoleranse gir denne planten ideell for de miljøtilhøva kan tilby.

Kystbergknapp, strandbalderbrå og strandsmelle er andre blomstrende planter som setter sitt preg på bergknausane ved havet sommerstid.

Fugl

Blant fuglene er det naturlig nok de typiske sjøfuglene som dominerer Feistein. Disse henter naturlig nok føden si fra havet, men ikke så rent få av måkefuglene har lagt seg til andre matvaner og  altetere. Rundt om på holmen kan en finne restter etter måltid som måkene har hentet fra fyllplassene på fastlandet.

Blant måkene er sildemåke, gråmåke og fiskemåke de vanligste artene. De store måkene går ikke av veien for å sette til livs unger av andre hekkende fugl på Feistein, og kan redusere bestanden av andre fugler.

Rødnebbterna kjenner de fleste med si aggresive stupdykking mot innrengere ved reiret. Ternene er for mange selve symbolet på sommer, sol og sjø.

Ærfuglen er en kjent og kjær hekkefugl ved mange av fyra langs kusten. Fyrvokterene laget ofte egne skul for hekkende ærfugl. Til gjengjeld kunne de høste edderdun fra reira etter endt hekking. Også på Feistein ekker ærfuglen. Hua ligger trofast på egga i rugetiden og kan bli et lett bytte for løse hunder.

Toppskarv og teist er også ofte å se på holmen vest for Sele, men det er usikkert om skarven har sin hekkeplass her. Øyene Rott og Kjør i Sola kommune nord for Feistein har hatt fast hekkebestand av disse fuglene.

Alkefuglene lomvi og alkekonge benytter jærhavet som oppholdsplass vinterstid. Flokker av disse fuglene kommer fra nord varierende etter næringstilgangen i havet.

Tjelden er også en karakterart for kystnære strøk. Den er tilpasningsdyktig og kan hekke under svært ulike forhold. Også på Feistein er han å finne jevnlig.

Pattedyr

Pattedyra har vanskelige kår på Feistein. Det er trulig ikke fast bestand av noen art, om ikke mus og rotter har lurt seg med en båtfrakt.

Mink er sett på holmen. Minken er en innført art som ikke hører til i norsk fauna. Han kan gjøre store innhogg i fuglebestandene. En får derfor håpe at han ikke slår seg til på Feistein.

Selartene havert og steinkobbe er vanlige i havet utenfor Jæren. De har sine yngleplasser på øyene i Sola, men tar også turen innom Feistein.

Planteartene på Feistein

Blomster:
1.  Rødsvingel                          15. Iris
2.  Tunrapp                                16. Krushøymole*
3.  Engrapp                                17. Tiggersoleie
4.  Krypkvein                           18. Gåsemure
5.  Kveke                                    19. Paddesiv
6.  Taresaltgras *                   20. Strandnellik
7.  Toradbygg                          21. Bitterbergknapp*
8.  Tungras                               22.  Strandkjeks
9.  Tunsmåarve *                  23.  Groblad
10. Saltsmåarve                   24. Strandkjempe                                 
11. Kystarve *                       25. Strandkvann
12. Vassarve *                       26. Strandbalderbrå
13. Tangmelde                      27. Strandstjerne
14. Skjørbuksurt*               28. Flekkløvertann

Moser:                                            Lav:
1. Piggknoppgullhette           1. Messinglav*
2. Saltblomstermose*            2. Svaberglav*
3. Skruevrangmose                 3. Klipperagg*
4. Krypsilkemose                     4. Kystrosettlav*
5. Sprikemoldmose                 

* - sjeldne

Del denne siden